Integritetspolicy

Denna integritetspolicy har antagits av Cloetta AB (publ) och dess koncernbolag, (“Cloetta”) eller (“Vi”), och gäller när du kommunicerar med oss, deltar i våra kampanjer eller besöker våra webbplatser och digitala kanaler.

Cloetta är dedikerat till att skydda och respektera din integritet. Denna policy beskriver hur vi hela tiden tillämpar detta, vid insamling och användning av personuppgifterna, och vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du utövar dem. Du uppmanas därför att noggrant läsa denna policy. Vänligen kontakta oss enligt informationen i avsnittet ”Kontaktinformation” nedan om du har några frågor.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med annan information) kan identifiera dig. Detta innebär att många olika sorters information, såsom namn, kontaktuppgifter, IP-adresser, beteenden och val som görs online är personuppgifter.

Alla åtgärder som utförs beträffande personuppgifter utgör databehandling såsom insamling, registrering, organisering, lagring, anpassning eller ändring, blockering, radering eller förstöring av personuppgifter oavsett om det sker automatiskt eller inte.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Besökare på våra webbplatser och digitala kanaler

När du besöker våra webbplatser och digitala kanaler kan vi komma att behandla:

 • information som du har lämnat frivilligt, såsom namn, födelsedatum och kontaktuppgifter,
 • uppgifter om dina besök på våra webbplatser och digitala kanaler, detta kan inkludera söktermer som du använder, likes och delningar,
 • campaign traffic data;
 • uppgifter om kampanjtrafik,
 • försäljning via denna webbplats,
 • personlig information som inte identifierar dig (“Grupperade Uppgifter”). Grupperade data kan inkludera kön, region, hushåll och ålder,
 • tekniska data, som kan inkludera URL-information, cookiedata, din IP-adress, vilka typer av enheter du använder för att besöka Cloettas webbplatser, och
 • om du har samtyckt till användningen av cookies kommer Facebooks “Facebook-pixel” att användas och vi kan komma att behandla Facebook-ID (uppgifterna förblir anonyma och kan inte användas för att dra några slutsatser om användarens identitet) som beskrivs i denna policy.

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

 • För att övervaka och förbättra våra produkter och tjänster, om tillämpligt, t.ex. för att optimera webbplatsen och våra digitala kanaler, göra dem mera användarvänliga och för uppföljning och statistiska ändamål,
 • för att mäta resultatet av en reklam/digital kampanj,
 • för att rikta sig mot och nå målgrupper online,
 • för att kommunicera med dig, t.ex. via våra digitala kanaler, bevaka sociala inlägg, varumärkesuppfattningar och nyhetsbrev,
 • för att analysera information för individuell profilering för att kunna erbjuda personliga annonser, erbjudanden och annan personanpassad information, och
 • för de ändamål som är relaterade till vår användning av cookies, vänlige se vår cookiepolicy.

Kunder som köper våra produkter online

När du är kund och köper våra produkter online kan vi komma att behandla:

 • Information som du frivilligt har lämnat, såsom namn, kön, hem- och/eller leveransadress, telefonnummer, e-postadress, födelsedata, demografisk information, intressen, preferenser, betalningsinformation; historisk orderinformation; och produkt(er) du köpte.

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål: För att hantera vår kundrelation, t.ex. identifiera dig som kund; och för att uppfylla avtalsförpliktelserna, t.ex. tillhandahålla produkter.

Prenumeranter på nyhetsbrev eller marknadsföringstävlingar och kampanjer

I enlighet med det tillstånd du har gett oss genom att samtycka till våra villkor kan vi behandla:

 • Namn, kön, telefon, adress och e-postadress; födelsedatum kvitton för kampanjköp; och beroende på priset (värde i SEK) kan vi också samla in ditt personnummer.

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål: direktmarknadsföringsändamål inklusive att förse dig med nyhetsbrev, erbjudanden och kampanjer om produkter och tjänster via e-post, om du har begärt sådan information, du kan välja bort dessa genom att klicka på en länk i varje meddelande som skickas via e-post (avsluta prenumerationen); för att fullgöra tävlingar och kampanjer; och för att uppfylla juridiska skyldigheter, t.ex. att, när det är tillämpligt, rapportera tävlingar och kampanjer till skattemyndigheter.

När du kommunicerar med oss

När du kommunicerar med oss kan vi behandla:

 • Information som du frivilligt har lämnat, till exempel namn, hem- och/eller leveransadress, telefonnummer, e-postadress, födelsedata, demografisk information, intressen, preferenser, betalningsinformation och ärendeinformation.

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

 • För att uppfylla en begäran från dig eller svara på dina förfrågningar, t.ex. för att hantera kundklagomål.

Rättslig grund för vår behandling

Cloetta behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning avseende skydd av personuppgifter. Inom EU/EES gäller den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”) från och med den 25 maj 2018 (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att (i) fullgöra en begäran från dig eller svara på dina förfrågningar, eller (ii) för att uppfylla en rättslig skyldighet. Dina uppgifter kan även komma att behandlas när det är nödvändigt i anledning av att det föreligger berättigat intresse för Cloetta, bland annat för att marknadsföra och förbättra våra tjänster. Om en viss personuppgiftsbehandling kräver ditt samtycke kommer vi att samla in sådant samtycke innan vi utför behandlingen i fråga.

Personuppgifter som vi begär från dig och som anges som obligatoriska måste tillhandahållas för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten och/eller varorna, t.ex. av lagstadgade, avtalsmässiga, administrativa eller tekniska skäl.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller enbart din information så länge vi behöver den: (i) för att förse dig med en produkt/tjänst; (ii) för att förbättra våra tjänster; och (iii) för juridiska ändamål och revisionsändamål. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att personuppgifter därefter raderas.

Hur delar vi din information?

Cloetta kan komma att anlita tredje part för tillhandahållande av tjänster till Cloetta, såsom tillhandahållande av IT-system, tjänster och andra aktiviteter. Dina uppgifter kan komma att delas med och behandlas av sådana tjänsteleverantörer för Cloettas räkning i den utsträckning som krävs för tillhandahållandet av tjänsterna till Cloetta. Inom ramen för användning och tillhandahållande av sådana tjänster kan dina personuppgifter komma att överföras till länder utanför EU/EES (tredje land). I samband med sådana överföringar från tredje land kommer säkerhetsåtgärder att vidtas för att skydda dina uppgifter och se till att uppgifterna håller en adekvat skyddsnivå, t.ex. genom att ingå ett dataöverföringsavtal enligt Europeiska kommissionen modellklausuler.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar och förordningar eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier eller andra säkerhets- eller tekniska problem.

Företag som behandlar personuppgifter för Cloettas räkning är skyldiga att teckna avtal med Cloetta för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Vår användning av cookies

En cookie är en liten textfil som placeras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. För ytterligare information om hur informationen kan användas och delas av Cloetta, läs den Cloetta-webbplatsens cookiepolicy.

Dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du vissa rättigheter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på adressen som anges i avsnittet “Kontaktinformation”.

I enlighet med vad som anges i tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att:

 • begära tillgång till och rättelse av de personuppgifter vi behandlar i förhållande till dig;
 • begära radering av dina personuppgifter;
 • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter;
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter och, när det gäller behandling baserad på ditt samtycke, återkalla ditt samtycke när som helst; och
 • ta emot personuppgifter om dig som du har lämnat till oss.

Du har också rätt att när som helst lämna in klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, som i Finland är Dataombudsmannens byrå, om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning.

Kontaktuppgifter

Den juridiska person som anges som den ansvariga juridiska personen för den digitala kanalen i fråga är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med den digitala kanalen.

I förekommande fall kan även andra juridiska personer inom Cloetta-koncernen vara personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandling i enlighet med villkoren för respektive tjänst eller funktion. Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter enligt gällande dataskyddsförordning kan du kontakta oss via följande kontaktuppgifter.
Cloetta Suomi Oy
Email: privacy@cloetta.com
Adress: Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku, Suomi

Uppdateringar av policyn

Denna integritetspolicy uppdaterades senast i juni 2023. Vi uppdaterar policyn från tid till annan, t.ex. genom att göra nya versioner tillgängliga på vår webbplats eller genom att tillhandahålla uppdateringen på annat lämpligt sätt. Du rekommenderas att besöka vår webbplats då och då för att lära dig om eventuella uppdateringar.